Nieuw Sociaal Huurakkoord
20 december 2018

In de Prestatieafspraken voor 2019 van  de huurdersorganisatie, de gemeente en WSP was al opgenomen dat wij een inflatievolgend huurbeleid volgen. Maar ook landelijk ligt er nu een sociaal huurakkoord waarin met de Woonbond is afgesproken dat de huurprijs de komende jaren gemiddeld niet meer wordt verhoogd dan met het inflatiepercentage. Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten overeenkomen dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw.

Corporatiebestuurders vroegen het Aedes-bestuur aandacht voor de uitvoerbaarheid en uitwerking van het akkoord. Aedes, de Woonbond en het ministerie van BZK starten daarvoor gezamenlijk een werkgroep. Aedes-voorzitter Marnix Norder gaf aan dat de inhoudelijke afspraken ingaan op het moment dat de minister deze omzet in wetgeving. De kern volgens Norder: 'in de afgelopen jaren zijn de steeds hogere belastingen - zoals de verhuurderheffing - op het bord van de huurder gekomen. Met het nieuwe Sociaal Huurakkoord beschermen we huurders tegen de fiscus; zij hebben zekerheid dat hun huis betaalbaar blijft. En komt er ruimte voor lokaal maatwerk voor huurbeleid.'

Woningcorporaties: goede richting in tussenstand Klimaatakkoord

Woningcorporaties blijven betrokken bij het Klimaatakkoord. Een onderzoek moet uitwijzen of corporaties op langere termijn voldoende geld hebben om verduurzaming van hun woningen te versnellen. Corporaties ondersteunen de ambitie om met financiële steun van het Rijk de komende jaren versneld 100.000 sociale huurwoningen gasvrij te maken. Naar verwachting besluit het kabinet daar vrijdag 21december 2018 over.

Langere termijn: onderzoek financiën
In de tussenstand van dit moment is vastgelegd dat het Rijk met Aedes in 2019 een onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. Die worden bekeken in relatie tot al hun maatschappelijke opgaven, waaronder verduurzaming. Marnix Norder: 'Pas dan weten we wat er mogelijk is. We zetten geen handtekening onder ambities en doelen als het geld daarvoor er niet is. Als het kabinet sneller wil, moet ze er extra geld voor vrijmaken. Het is winst dat ze nu inzien dat het onderzoek er komt. Wij wentelen de kosten niet af op onze huurders en nieuwbouw mag er niet onder lijden. Voor ons blijft vooropstaan dat we mensen met een kleine beurs een betaalbaar, goed dak boven het hoofd blijven bieden.'

Korte termijn: Startmotor 100.000 woningen aardgasvrij
Het voorstel voor een Klimaatakkoord bevat wel een plan om op korte termijn een vliegende start te maken: de Startmotor. Corporaties kunnen in samenwerking met de gemeenten, commerciële verhuurders, bouwpartijen, netwerkbeheerders en energiebedrijven de komende jaren 100.000 sociale huurwoningen aardgasvrij maken. Door een dergelijke opschaling kunnen nieuwe technieken verbeteren en kunnen kosten lager worden. Van die ontwikkelingen kan de rest van Nederland profiteren.

De Startmotor is haalbaar als het Rijk een substantiële bijdrage levert aan de miljarden die corporaties zelf investeren. Dat kan in de vorm van subsidies of belastingvoordeel. Norder: 'Wat wij het kabinet voorstellen, is een aanbod dat ze eigenlijk niet kunnen weigeren. Het is een vliegwiel voor de rest van Nederland. Het kabinet moet die verantwoordelijkheid nemen, want anders is de Startmotor simpelweg niet haalbaar. En hoe meer geld ze ervoor vrijmaken, hoe meer er mogelijk is.'

Klimaatakkoord
Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, presenteert op 21 december 2018 de stand van zaken van het overleg over het Klimaatakkoord. Het is de bedoeling dat er dan een onderhandelaarsakkoord ligt van alle bij de klimaattafels betrokken partijen. Dat gaat vervolgens naar het kabinet voor een doorrekening naar de planbureaus.


© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl