Op deze pagina vindt u de doelstellingen en de governance structuur van onze corporatie.

- Inform Special 2017 met een samenvatting van ons Ondernemingsplan 2018-2022
Jaarverslag 2016 en Samenvatting jaarverslag 2016 in Inform
 
- Aedes Code
- Governance Code Woningcorporaties 2015 .
Integriteitbeleid, met hierin opgenomen een klokkenluidersregeling
- Statuten   
- Reglement voor het bestuur
- Reglement voor de Raad van Commissarissen
- Visie op Toezicht en Profielschets Raad van Commissarissen

Visitatie bij Woningstichting Putten

In de AedesCode is vastgelegd dat corporaties zich iedere vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een geobjectiveerde mening van het presteren van de corporatie.

Bij de visitatie gaat het er om tot een gestructureerd oordeel te komen over het maatschappelijk presteren van de corporatie. In 2014 is opnieuw een visitatie uitgevoerd.

Hier kunt u een beknopt schematisch overzicht inzien van de gerealiseerde prestaties 2010-2013.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl