Op deze pagina vindt u de doelstellingen en de governance structuur van onze corporatie.

- Inform Special 2017 met een samenvatting van ons Ondernemingsplan 2018-2022
Jaarverslag 2020 en Samenvatting jaarverslag 2020 in Inform
 
- Aedes Code
- Governance Code Woningcorporaties 2020 .
- Integriteitscode, met hierin opgenomen een klokkenluidersregeling
- Statuten Woningstichting Putten
- Reglement voor het bestuur
- Reglement voor de Raad van Commissarissen
- Visie op Toezicht en Profielschets Raad van Commissarissen
Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting


Visitatie bij Woningstichting Putten

In de AedesCode is vastgelegd dat corporaties zich iedere vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een geobjectiveerde mening van het presteren van de corporatie.

Bij de visitatie gaat het er om tot een gestructureerd oordeel te komen over het maatschappelijk presteren van de corporatie. In 2018 is opnieuw een visitatie uitgevoerd.

Het visitatierapport 2014 t/m 2017 kunt u hier inzien.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl