Een fijn huis in een veilige en schone woonomgeving

Als Woningstichting hechten wij belang aan goed woongenot. En dan niet alleen in de betekenis van een prettig en comfortabel huis, maar ook een veilige en schone woonomgeving en het hebben van een rustig woonplezier zijn belangrijk.

In de folder 'Huren en buren' kunt u lezen wat we onder woongenot verstaan en wat u zelf kunt doen als dit verstoord wordt of als u overlast ervaart. Lukt het ondanks uw inspanningen niet om de verhoudingen tussen u en uw buurtgenoten te verbeteren of een probleem op te lossen, neem dan contact op met buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling

Net als in de meeste gemeenten in Nederland is sinds enige jaren de inzet van buurtbemiddeling in Putten mogelijk. De gemeente heeft samen met WSP een overeenkomst gesloten met Welzin uit Amersfoort. Welzin is een brede organisatie die in meerdere gemeenten actief is en dus veel ervaring heeft met de inzet van getrainde vrijwilligers.  Buurtbemiddeling is een beproefd middel dat ingezet kan worden als het woongenot wordt verstoord en je er als buren of buurtgenoten samen niet meer uitkomt. Of wanneer de emoties te hoog oplopen, waardoor een goed gesprek niet meer lukt. Wilt u meer weten over de inzet van buurtbemiddeling? Klik hier.

Leefbaarheid en Welzijn

Naast een veilige en schone woonomgeving is het belangrijk dat mensen naar elkaar omkijken. 'Participatiemaatschappij'  is inmiddels al lang geen nieuw woord meer, bovendien is het samen leven in een buurt van alle tijden. Opletten of het goed gaat bij de buren die op leeftijd zijn, even een boodschapje meenemen. Op de kinderen van buurtgenoten passen, gezellig een verhaaltje voorlezen. Allerlei kleine hand- en spandiensten die het leven veraangenamen en het bestaan eenvoudiger maken en soms heel vanzelfsprekend zijn. Maar wat als dat niet zo is? Als er hulp nodig is en men de weg niet weet?

Neem dan gerust contact op met Welzijn Putten. Bijvoorbeeld voor de klussendienst, maaltijdvoorziening, ontmoetingsactiviteiten of veel meer. Welzijn Putten zit in Stroud en is dagelijks te bereiken via 0341-357078.

Huurders van WSP die om gezondheidsredenen problemen hebben met tuinonderhoud of bijvoorbeeld bij grootonderhoud bij het leeghalen van de zolder, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Welzijn Putten.

Persoonlijk contact

Om te weten wat er leeft bij onze huurders, gaan we graag met hen in gesprek. Bijvoorbeeld om van hen te horen hoe de kwaliteit van de woningen is, of de woonomgeving goed is of dat er verbeterpunten zijn. De bewoners zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. Maar natuurlijk staan wij altijd open voor een gesprek als de bewoners dat graag willen.

Samen werken aan (brand) veiligheid op de gangen en galerijen in uw wooncomplex 

Entreehallen, gangen en galerijen worden door alle huurders gedeeld. Zij moeten er samen voor zorgen dat iedereen er veilig gebruik van kan maken. Dat klinkt heel logisch, maar is in de praktijk vaak anders. De galerijen of gangen gebruiken voor opslag van spullen mag niet. Wilt u de hal of galerij opvrolijken? Dat mag! Wel moet u dan op een aantal dingen letten. Wilt u weten waar u rekening mee moet houden? Klik hier

Suggesties

Heeft u ideeën of suggesties die de leefbaarheid in uw straat of buurt ten goede komen? Laat het ons vooral weten! Een voorbehoud is wel dat het binnen de strakke wet- en regelgeving past.


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl