Woningstichting Putten

Woningstichting Putten is een klant- en vraag-gestuurde woningcorporatie die zich, naast het beheren van haar ruim 2000 kwalitatief goede woningen, richt op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe woningen en diensten in de regio Putten.
Met een team van 17 enthousiaste medewerkers wordt in nauwe samenwerking met bewoners en in de wijken actieve organisaties de woonwensen vertaald naar een eigen thuis in een plezierige, betaalbare en veilige woonomgeving. 

Het Bestuur
Het bestuur van Woningstichting Putten bestaat uit een directeur-bestuurder, die eindverantwoordelijk is voor het realiseren van de volkshuisvestelijke en bedrijfseconomische doelstellingen. Uiteraard wordt dit gerealiseerd in samenwerking met het managementteam, bestaande uit managers van de diverse afdelingen.

Wonen
Deze afdeling is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en is onderverdeeld in de volgende functies:

*Telefoon & ontvangst
De medewerkers kunnen u vaak rechtstreeks van dienst zijn. Lukt dat niet, dan verbinden zij u door met de juiste persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet direct geholpen kunt worden. In dat geval wordt er met u een terugbelafspraak gemaakt. U kunt ook een e-mail sturen naar info@wsputten.nl. Dit is het algemene e-mailadres waar u alle vragen kunt stellen aan WSP.

*Woningverhuur
De verhuurmakelaar adverteert de vrijkomende woningen, wijst de woningen toe volgens de gestelde voorwaarden en overhandigt op de eerste verhuurdag de sleutels aan de nieuwe huurders. Verder kunt u bij hem terecht met alle vragen over de woonruimteverdeling, zoals het aanvragen van urgentie, de procedure rond de toewijzing of de verantwoording daarvan.
Inschrijven als woningzoekende kunt u zelf doen op de regionale website www.hurennoordveluwe.nl. Belangrijk om te weten is dat woningzoekenden zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld een actueel e-mailadres en het juiste inkomen.  

*Huurbetaling
Verreweg de meeste huurders betalen hun huur keurig volgens afspraak. Maar soms kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een betalingsprobleem dreigt. Tijdig contact opnemen met de medewerker incasso is dan heel belangrijk. In de meeste gevallen is het mogelijk om tot een betalingsregeling te komen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Meer informatie vindt u in de folder Huurbetaling en meer...

*Uw huur opzeggen 
Ontvangen wij een huuropzegging, dan maken wij per omgaande een afspraak met onze opzichter voor een woningopname. Hij gaat met u de woning door en vertelt precies wat er van u verwacht wordt en hoe u de woning dient op te leveren. Meer informatie leest u in onze folder Verhuizen en zo.

*Storingen en/of gebreken
Een storing of een reparatieverzoek kunt u rechtstreeks melden bij de afdeling Wonen (via 0341-357405, info@wsputten.nl of het contactformulier op onze website). Afhankelijk van de aard van het reparatieverzoek wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor reparatie. Welke reparaties voor kosten van de Woningstichting zijn of voor eigen rekening leest u in de folder Wie onderhoudt wat?

*Sociaal beheer 
Wij vinden het belangrijk dat huurders met plezier wonen in hun woonomgeving. Maar soms zijn er omstandigheden waardoor dit woongenot wordt verstoord. Bijvoorbeeld omdat buren steeds de muziek te hard zetten of honden die de hele dag blaffen. Maar het kan ook om ernstige dingen gaan. Bijvoorbeeld als mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of wanneer het om huiselijk geweld gaat. Ervaart u overlast of signaleert u zorgelijke situaties? Lees dan eerst de folder Huren en buren. Mochten uw inspanningen geen resultaat hebben of blijft u zich zorgen maken, neem dan contact op met de medewerker sociaal beheer.

Vastgoed
De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor de nieuwbouwprojecten en eindverantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. 

*Planmatig onderhoud
Onze woningen zijn van goede kwaliteit en dit willen we graag zo houden. Naast blijvende aandacht voor het verbeteren van de woningen zetten wij ook stevig in op verduurzaming. Want ook het terugdringen van de CO2 uitstoot vinden wij belangrijk. Jaarlijks maken wij in Inform bekend welk onderhoud we voor dat jaar gepland hebben. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de projectleider planmatig onderhoud en de opzichter planmatig onderhoud.

Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor financiën , ICT, inkoop van facilitaire zaken, financiële administratie, belastingaangiftes, het maken van de jaarrekening, de begroting etc. Daarnaast dient de Woningstichting jaarlijks veel informatie te verstrekken aan toezichthoudende instellingen zoals de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Staf 
De stafafdeling bestaat uit twee functies die de directie of het managementteam ondersteunen en adviseren op het gebied van diverse specialismen.

*Controll
De controller is de onafhankelijk adviseur van het bestuur en de RvC en bewaakt binnen de interne organisatie de effectiviteit en efficiency.  

*Staf- en communicatieadviseur
Stafadviseur ondersteunt en adviseert het managementteam op diverse gebieden en biedt RvC gerelateerde ondersteuning aan het bestuur. Hiernaast is de adviseur verantwoordelijk voor de communicatie. 

 
Niet tevreden?
De medewerkers van de Woningstichting doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar soms kan er toch een verschil van mening of ontevredenheid ontstaan. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn in zo'n geval, lees dan onze folder 'Niet tevreden over Woningstichting Putten?'.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl