Bestuur & Toezicht

Bestuur

Het bestuur van Woningstichting Putten wordt sinds 19 maart 2015 gevormd door Marieta Peek-Marlet. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de realisatie van de organisatiedoelen, de strategische beleidskeuzes en de daaruit voortvloeiende resultaten. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in een reglement voor het bestuur. De  vergoeding van het bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Conform de Governance Code is de directeur-bestuurder benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming een zelfde periode. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting. Daarnaast staat zij het bestuur met raad ter zijde. De taakverdeling en de vergoeding van de Raad van Commissarissen, alsmede de werkwijze zijn vastgelegd in een Reglement voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast is er een Visie op Toezicht en een Profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen, behorend bij het Reglement Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is vanaf 1 januari 2017 als volgt samengesteld.
 

NaamErvaringVanafAftredend

De heer drs R. Koelewijn RA CIA

 

 

 

Huidige functie: Vestigingsdirecteur MTH Accountants en Adviseurs
Relevante nevenfunctie: Lid RvC en voorzitter financiele commissie van Stichting Red een Kind Zwolle, bestuurslid Ondernemingsvereniging Winkelcentrum Putten, Bestuurslid  en penningmeester Stichting Culturele Commissie Putten (Theater Stroud)
Mogelijke herbenoeming: ja
Expertise: financieel
2014eind 2021

De heer mr. M. Voskuil
Voorzitter 

 

 

Huidige functie: Senior Legal Counsel GBU Benelux & the Nordics bij Atos (& per 2007 plv. van de VP General Counsel Legal & Compliance Dpt)
Relevante nevenfuncties: Voorzitter juridische commissie Nederland ICT (de nationale branchevereniging voor de ICT-sector), lid van het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk van Nijkerk, zelfstandig juridisch adviseur
Mogelijke herbenoeming: ja
Expertise: juridisch 

2015eind 2022

De heer ing. C. Dijkshoorn 

Op voordracht van de Huurdersorganisatie 

Huidige functie: directeur-bestuurder van de Nieuwe Ontwikkelaars BV
Relevante nevenfuncties: geen
Mogelijke herbenoeming: ja
Expertise: vastgoed 

 2017eind 2020 

De heer A.R. Jaarsma
secretaris/vice voorzitter


Huidige functie: directeur bij Helicon Opleidingen
Relevante nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Trema (welzijn en kinderopvang)
Mogelijke herbenoeming: ja
Expertise: bedrijfsvoering en HRM

2018

eind 2021Mevrouw mr. T.A. Lourens

Op voordracht van de Huurdersorganisatie

Huidige functie: Manager Woondiensten van Woonborg
Relevante nevenfuncties: geen
Mogelijke herbenoeming: ja
Expertise: Volkshuisvesting en juridisch

2019
eind 2022

Visitatie bij Woningstichting Putten

In de Aedescode is vastgelegd dat corporaties zich iedere vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een geobjectiveerde meting van het presteren van de corporatie.
Bij de visitatie gaat het er om tot een gestructureerd oordeel te komen over het maatschappelijk presteren van de corporatie. Het bestuur en de Raad van Commissarissen kunnen zich vinden in het visitatierapport en de recensie.
Het visitatierapport 2014-2017 kunt u hier downloaden.

Governance code en integriteitscode

Woningstichting Putten hecht grote waarde aan een goed bestuur, met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven wij de Aedes Code en de Governance Code Woningcorporaties 2020. Woningstichting Putten beschikt over een integriteitscode, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Hiermee is gewaarborgd dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl