Bestuur & Toezicht

Bestuur

Het bestuur van Woningstichting Putten wordt sinds 1 november 2021 gevormd door Dick Mol. Met zijn interim benoeming neemt hij de bestuurstaken waar totdat de werving en selectie procedure voor de vaste directeur-bestuurder is afgerond (verwachting medio 2022).  De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de realisatie van de organisatiedoelen, de strategische beleidskeuzes en de daaruit voortvloeiende resultaten. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in een  reglement voor het bestuur. De  vergoeding van het bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting. Daarnaast staat zij het bestuur met raad ter zijde. De taakverdeling en de vergoeding van de Raad van Commissarissen, alsmede de werkwijze zijn vastgelegd in een Reglement voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast is er een Visie op Bestuur en Toezicht en een Profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen, behorend bij het Reglement Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is vanaf 1 april 2022 als volgt samengesteld.


NaamErvaringVanafAftredend
De heer mr. M. Voskuil
Voorzitter 
Huidige functie: General Counsel BeNeLux, RBU Northern Europe bij Atos
Relevante nevenfuncties: zelfstandig juridisch adviseur
Mogelijke herbenoeming: nee 
Expertise: juridisch, bestuurlijk

2015eind 2022
De heer ing. C. Dijkshoorn

Op voordracht van de Huurdersorganisatie

Huidige functie: directeur-bestuurder van de Nieuwe Ontwikkelaars BV
Relevante nevenfuncties: geen
Mogelijke herbenoeming: nee
Expertise: vastgoed

2017eind 2024
De heer A.R. Jaarsma
Vicevoorzitter/secretaris
Huidige functie: regiodirecteur bij Yuverta
Relevante nevenfuncties: Voorzitter van de RvT en van de ALV bij SWV VO ZOU (Passend Onderwijs)
Mogelijke herbenoeming: nee
Expertise: bedrijfsvoering en HRM
2018eind 2025
Mevrouw drs. W.M. van Rossum-Voetstra RAHuidige functie: Manager Bedrijfsvoering & Financiën van Ons Huis Woningstichting Apeldoorn
Relevante nevenfuncties: Bestuurslid (gebruikers) Stichting ViewPoint
Mogelijke herbenoeming: ja
Expertise: financieel, bedrijfsvoering, digitalisering
2022eind 2025
Laatste update 04-04-2022

Visitatie bij Woningstichting Putten

In de Aedescode is vastgelegd dat corporaties zich iedere vier jaar laten visiteren. Een visitatie is een geobjectiveerde meting van het presteren van de corporatie.
Bij de visitatie gaat het er om tot een gestructureerd oordeel te komen over het maatschappelijk presteren van de corporatie. Het bestuur en de Raad van Commissarissen kunnen zich vinden in het visitatierapport en de recensie.
Het visitatierapport 2014-2017 kunt u hier downloaden.

Governance code en integriteitscode

Woningstichting Putten hecht grote waarde aan een goed bestuur, met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven wij de Aedes Code en de Governance Code Woningcorporaties 2020. Woningstichting Putten beschikt over een integriteitscode, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Hiermee is gewaarborgd dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl